Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Asbest en Sloopafval

Melding start en beëindiging (asbest)sloopwerkzaamheden

U moet ten minste twee werkdagen voor de start van de sloopwerkzaamheden schriftelijk melden wanneer u start met slopen. De beëindiging van de sloopwerkzaamheden meldt u uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de sloopwerkzaamheden. Het is niet alleen voor de gemeente, maar ook voor u van belang dat u deze meldingen doet. Hierdoor kan de toezichthouder u op eventuele problemen wijzen waardoor de kosten en andere negatieve gevolgen voor u beperkt blijven. Het melden van de sloopwerkzaamheden kunt u doen via bouwtoezicht@etten-leur.nl, of via meldpuntasbest@etten-leur.nl (bij sanering van asbest) of door de bijgevoegde gele kaart (aanvang) of blauwe kaart (einde) te retourneren. Bij digitale meldingen verzoeken wij u om in de onderwerpregel de locatie en het kenmerk van de ontvangstbevestiging te vermelden.

 

Zelf verwijderen van asbest

Het verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien!), asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking mag u zelf verwijderen. Hierna volgen enkele tips:

- Gebruik werkkleding en een mondkapje met filtercapaciteit P3.

- Maak het asbest nat met een plantenspuit of dweil.

- Beschadig het asbest zo min mogelijk. Bewerk het nooit met een machine zoals een boor, zaag, slijptol, etc.

- Verwijder stof en resten met een natte doek of dweil en gebruik nooit een stofzuiger.

- Maak uzelf grondig schoon en verpak na afloop de natte dweil en uw werkkleding als asbestafval.

 

Verpakken en afvoeren

Om asbest te kunnen aanleveren op de Milieustraat, dient u in het bezit te zijn van een ontvangstbevestiging sloopmelding van de gemeente Etten-Leur. Deze melding kunt u doen via www.omgevingsloket.nl (digitaal met DigiD of via een papieren formulier). U moet deze melding minimaal 5 werkdagen voordat u begint met het verwijderen van het asbest indienen. Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. Vervolgens ontvangt u een brief waarin aan u wel of geen toestemming wordt verleend om het asbest onder voorwaarden in te leveren op de Milieustraat. Voordat u het asbest bij de Milieustraat komt brengen, kunt u (met de brief van de gemeente) speciale inpakfolie bij de milieustraat op komen halen. Alleen asbest verpakt in de door gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd. De folie is gratis.
Golfplaten (asbestvrij) worden op de milieustraat wel als asbesthoudendmateriaal behandeld. Er dient ook hiervoor een aanvraag ingediend te worden bij team VTH/WABO.

 

Asbest verwijderen door een bedrijf

Als u vóór de sloop al weet dat er asbest in het gebouw aanwezig is, staat dat beschreven in het asbestinventarisatierapport dat u heeft ingediend bij de melding. Vóór de sloopwerkzaamheden moet het asbest verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Een lijst met gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl. De sloper dient zich aan wettelijke regels te houden voor het omgaan met asbest. U blijft echter wel eindverantwoordelijk. U zorgt ervoor dat de sloper de melding en het asbestinventarisatierapport in handen krijgt en een verwijderingsplan voor het asbest maakt. Dat plan dient tijdens de sloop op het terrein aanwezig te zijn. Het verwijderen van asbest moet volgens de best toepasbare technieken gebeuren. Hierbij moet voorkomen worden dat asbest in de omgeving, zoals de bodem, terechtkomt. Als asbest niet meteen afgevoerd wordt, moet het in een afgesloten container worden opgeslagen. Nadat het asbest door het verwijderingsbedrijf uit het gebouw is gehaald wordt door een onafhankelijk STER-laboratorium een inspectie uitgevoerd of het gebouw (of werkgebied) asbestvrij is. Als het om het verwijderen van asbest binnen een gebouw gaat zal er een zogenaamde luchtmeting uitgevoerd moeten worden. Bij het verwijderen van asbest aan de buitenkant van een gebouw wordt er een visuele inspectie uitgevoerd. In beide gevallen zal door het laboratorium een rapport worden opgemaakt of de locatie vrij is van asbest. Binnen twee weken na beëindiging van de sloopwerkzaamheden dient het rapport naar de gemeente te worden gestuurd. Binnen drie dagen na de verwijdering moet het asbest naar een daarvoor bestemde (stort)plaats zijn gebracht. Een afschrift van het stortingsbewijs stuurt u zo snel mogelijk daarna naar uw toezichthouder.

Het kan zijn dat tijdens het slopen asbest aangetroffen wordt dat niet vermeld is in het asbestinventarisatierapport of dat u vermoedt dat het om asbest gaat. Asbest kan op plekken zitten waar u het in eerste instantie niet ziet of vermoedt. Denkt u asbest gevonden te hebben, dan moet u direct stoppen met slopen en contact opnemen met de gemeente. Gezamenlijk wordt vervolgens besproken hoe de verdere aanpak van de sloop er uit moet zien. In ieder geval moet er nader onderzoek gedaan worden naar de aard en omvang van de asbest. Aangetroffen asbest moet zoveel mogelijk als eerste verwijderd worden.

 

Veiligheid, hinder en overlast

Op ieder terrein en dus ook op een terrein waar gesloopt wordt, moet het veilig zijn. Het sloopterrein dient deugdelijk afgesloten te zijn. Machines, elektrische installaties en andere werktuigen laat u beveiligd achter op het terrein. Ook dienen alle hulpmiddelen die u gebruikt, zoals steigers, ladders en afscheidingen, te voldoen aan de veiligheidseisen en geen gevaar op te leveren voor de directe omgeving. Uitvoering van de werkzaamheden mag zo min mogelijk hinder en overlast voor de omgeving opleveren. Neem voldoende maatregelen om stof, geluid, trillingen en verkeershinder te beperken. Verkeersmaatregelen moeten in overleg met uw toezichthouder worden bepaald. Brandkranen en andere openbare voorzieningen moeten voor hulpdiensten bereikbaar blijven. Indien brandgevaar of brandbare materialen bij de werkzaamheden aanwezig zijn dienen voldoende brandblusmiddelen voor direct gebruik beschikbaar te zijn.

Tenslotte moet rekening worden gehouden met het voorkomen van schade aan belendende percelen. Bij risicovolle locaties maakt een sloopveiligheidsplan onderdeel uit van de melding. De maatregelen die u moet nemen staan hierin vermeld. U wordt geadviseerd om de sloopwerkzaamheden goed te communiceren met uw omgeving.

 

Publieke voorzieningen en vervolgschade

Bij het slopen kunt u te maken krijgen met rioolaansluitingen en diverse kabels en leidingen. Rioolaansluitingen moeten op een deugdelijke wijze worden afgesloten in overleg met uw toezichthouder. Kabels en leidingen moeten worden omgelegd, worden verwijderd of beschermd in overleg met de verantwoordelijke beheerder. Voorkom bodemverontreiniging door juiste maatregelen te nemen. Zorg dat bijvoorbeeld beer-, gier- en zinkputten voor het slopen zijn geleegd. Zorg voor vloeistofdichte lekbakken bij vaten. Mocht er ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch schade aan voorzieningen of bodemverontreiniging ontstaan, meldt dit dan zo snel mogelijk bij uw toezichthouder of betreffende beheerder. Let op: vervolgschades door niet juist handelen kunnen op u worden verhaald.

 

Sloopafval

U moet het sloopafval scheiden, gescheiden houden, opslaan, verpakken en afvoeren.

 

Melding en bescheiden bij de hand

De melding met alle bijbehorende bescheiden zoals tekeningen moeten altijd op het terrein aanwezig zijn. De toezichthouder kan hiernaar vragen. Ook moeten het eventuele asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan en andere toestemmingen en documenten of een aanschrijving aanwezig zijn en op verzoek van de toezichthouder getoond worden.

 

Vragen?

Voor eventuele vragen over de controles tijdens de sloop kunt u contact opnemen met een van de toezichthouders van de afdeling Ontwikkeling, team VTH Wabo, bereikbaar op een van de volgende telefoonnummers: 076-5024435, 076-5024416 en 076-5024516. Klik hier om meer te lezen over de asbestmodule

 


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy